اساسنامه مؤسسه کوثر یزد با آخرین تغییرات

فصل اول : کلیات

ماده1 – نام مؤسسه

مؤسسه کوثر یزد که در این اساسنامه اختصاراً مؤسسه نامیده می شود.

ماده 2 – نوع مؤسسه

عام المنفعه ، خیریه ، غیر انتفاعی.

ماده 3- هدف مؤسسه

کمک به طرحهای انتقال آب  به استان و شهرستانهای تابعه و توسعه منابع آب استان یزد .

ماده 4 – موضوع مؤسسه

1-    جلب انواع کمکها و مشارکتهای ممکن برای تامین هدف مؤسسه .

2-    انجام فعالیتهای مجاز اقتصادی شامل :

-        امور تولیدی در بخشهای صنعت ، معدن ، کشاورزی .

-        امور بازرگانی ، صادرات و واردات و هرنوع خرید و فروش در داخل و خارج کشور .

-        امور عمرانی و احداث و فروش واحدهای تجاری و مسکونی .

-        انجام فعالیتهای مجاز در بخش خدمات از قبیل حمل و نقل و غیره .

-        ایجاد یا احداث، توسعه و مدیریت شهرک صنعتی غیردولتی .

-        فعالیت های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری .

-        سایر فعالیتهای مجاز متناسب با هدف مؤسسه .

ماده 5 – محل تشکیل و فعالیت مؤسسه

مرکز مؤسسه واقع در یزد می باشد و با تصویب هیئت امناء میتواند در سایر نقاط کشور و در صورت لزوم با اخذ مجوزهای لازم در خارج از کشور دفتر ، شعبه و یا نمایندگی تاسیس نماید .

ماده 6 – مدت مؤسسه

از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود .

ماده 7 – سرمایه مؤسسه

سرمایه مؤسسه مبلغ پنجاه میلیارد ریال است که تمامی آن از محل سود انباشته پرداخت شده است .

ماده 8 – وضعیت حقوقی مؤسسه

مؤسسه دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر ضوابط و مقررات مؤسسات خیریه غیر انتفاعی و این اساسنامه اداره خواهد شد.

تبصره – مؤسسه می تواند در چهار چوب ضوابط این اساسنامه و قانون تجارت نسبت به تاسیس شرکتهای وابسته بمنظور انجام فعالیتهای مندرج در ماده 4 اقدام نماید .

فصل دوم : ارکان مؤسسه

ماده 9 – مؤسسه دارای ارکان زیر است .

الف : هیئت امناء

ب: هیئت مدیره  

ج: مدیر عامل

د: بازرس ( حسابرس )

الف : هیئت امناء

ماده 10 – اعضاء هیئت امناء عبارتند از :

استاندار یزد به عنوان رئیس هیئت امناء

یکی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان

مدیر عامل آب منطقه ای استان

دونفر صاحب نظر و خبره به انتخاب سه نفر فوق

تبصره 1- هیئت امناء میتواند مدیر عامل مؤسسه را بعنوان دبیر هیئت امناء انتخاب نماید .

تبصره 2 – عضویت سه نفر اول اعضاء هیئت امناء قائم به دوره تصدی مقام و مسئولیتشان است و عضویت هریک از اعضاء انتخابی برای مدت دو سال است که قابل تمدید نیز می باشد.

تبصره 3 – عضویت در هیئت امناء افتخاری است .

ماده 11- هیئت امناء عالیترین مرجع تصمیم گیری مؤسسه و دارای اختیارات زیر می باشد .

1-    رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سیاستها و خط مشی های مؤسسه بر اساس پیشنهاد هریک از اعضاء هیئت امناء یا هیئت مدیره .

2-    بررسی و تصویب بودجه و برنامه سالانه مؤسسه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

3-    رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب در آمد و هزینه و عملکرد سالانه مؤسسه با توجه به گزارشهای هیئت مدیره ، همچنین گزارش بازرس ( حسابرس ).

4-    نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره و بازرس ( حسابرس ) .

5-    نصب و عزل مدیر عامل بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره .

6-    تصویب حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضا موظف هیئت مدیره .

7-    تعیین حق الزحمه بازرس ( حسابرس ).

8-    بررسی و تصویب افزایش و یا کاهش سرمایه مؤسسه به پیشنهاد هیئت مدیره

9-    تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی و سایر آئین نامه های اجرایی مؤسسه که توسط هیئت مدیره پیشنهاد می شود .

10-تصویب تشکیلات مؤسسه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود .

11-تعیین روزنامه ای که ناشر اطلاعیه ها و آگهی های مؤسسه خواهد بود .

12-رسیدگی به موضوع انحلال مؤسسه و انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه.

13-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که در موارد دیگر این اساسنامه به هیئت امناء محول شده است.

تبصره : هیئت امناء می تواند بمنظور حسن اجرای وظایف خود در صورت نیاز از و جود اشخاص حقیقی و یا حقوقی بعنوان مشاور استفاده نماید و یا بخشی از وظایف خود را به هیئت مدیره تفویض نماید .

ماده 12 – تصمیمات و مصوبات هیئت امناء با اکثریت آراء معنبر خواهد بود .

ماده 13- جلسات عادی هیئت امناء هر سال در دو نوبت تشکیل خواهد شد .

1-    یک نوبت قبل از پایان تیر ماه بمنظور بررسی عملکرد و تصویب صورتحساب در آمد و هزینه و سایر صورتحسابهای مالی و مالیاتی مؤسسه .

2-    یک نوبت تا آخر اسفند ماه هر سال برای تعیین خط مشی و تصویب بودجه و برنامه سال بعد مؤسسه .

ماده 14- جلسات فوق العاده هیئت امناء به ترتیب زیر تشکیل خواهد شد :

1-    بر اساس پیشنهاد هریک از اعضاء هیئت امناء

2-    براساس در خواست هیئت مدیره

3-    براساس در خواست بازرس ( حسابرس )

ب: هیئت مدیره

ماده 15 – هیئت مدیره مؤسسه از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که با تصویب هیئت امناء برای مدت دو سال انتخاب  می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 1- رئیس و نائب رئیس و دبیر هیئت مدیره در اولین جلسه توسط اعضاء هیئت مدیره و از بین اعضاء انتخاب می گردند .

تبصره 2 – هیئت مدیره در خاتمه دوره نیز تا تعیین جانشین مسئولیت اداره امور و انجام وظایف مربوطه را برعهده خواهند داشت .

ماده16- تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء اعضای هیئت معتبر می باشد مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره باید در صورت مجلس نوشته شود و به امضاء حاضرین در جلسه ( همراه اظهار نظر موافق یا مخالف ) برسد و صورتمجلس با قید تاریخ در دفتر مخصوص ثبت گردد.

ماده 17 – جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل می شود در صورت نیاز تشکیل جلسات بیشتر بنا به پیشنهاد مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره امکان پذیر خواهد بود .

وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

ماده 18 – وظایف هیئت مدیره بشرح زیر است :

1-    تنظیم برنامه های مؤسسه در قالب هدف مؤسسه و با رعایت سیاستها و خط مشی ها ی تعیین شده توسط هیئت امناء .

2-    بررسی و پیشنهاد سازمان و تشکیلات مورد نیاز مؤسسه برای تصویب در هیئت امناء .

3-    تهیه آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی و اجرایی و سایر آئین نامه های مؤسسه جهت طرح و تصویب آن در هیئت امناء .

4-    تهیه و تنظیم بودجه و برنامه های عملیاتی سالانه مؤسسه و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیئت امناء

5-    تهیه و تنظیم گزارشهای مالی مؤسسه و تسلیم آن به بازرس ( حسابرس ) و هیئت امناء جهت بررسی و تصویب .

6-    تهیه و تنظیم گزارش کلیه فعالیتهای انجام شده ( عملکرد سالانه ) برای ارائه و تصویب در هیئت امناء .

7-    سرمایه گذاری و مشارکت و خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و انجام  فعالیتهای تولیدی و بازرگانی و نظائر آنها بر اساس این اساسنامه .

8-    تصویب معاملات و قراردادها بر اساس آئین نامه های مؤسسه .

9-    افتتاح هر گونه حساب و استفاده از آن به نام مؤسسه نزد بانک ها و مؤسسات مالی  .

10-به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه و اوراق بهادار در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها .

11-تحصیل وام و تسهیلات اعتباری از بانکها و شرکتها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به هر مبلغ و هر میزان و کارمزد با شرائطی که مناسب باشد .

12-رهن و وثیقه گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً .

13-اتخاذ تصمیم در مورد شرایط و نحوه انتشار اوراق مشارکت .

14-تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول و تقسیط بدهی بدهکاران بر اساس ضوابط تعیین شده.

15- اقامه دعوی و پیگیری در خصوص مسائل مؤسسه و عنداللزوم انتخاب وکیل با حق توکیل و پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و ختم مصالحه .

16- تاسیس دفاتر ، شعب ، نمایندگی ها و یا شرکتهای تابعه مؤسسه در داخل یاخارج از کشور با توجه به مقررات و ضوابط مربوط به آن .

17- پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل .

18- انجام سایر اموری که از طرف هیئت امناء ارجاع می شود ، همچنین رسیدگی به کلیه مسائلی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در چهار چوب ضوابط این اساسنامه مطرح می نمایند.

19- هیئت مدیره مجاز است قسمتی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل واگذار نماید . اختیارات محوله توسط هیئت مدیره قابل انتقال و یا واگذاری به دیگری نمی باشد .

ج- مدیر عامل مؤسسه

ماده 19- مدیر عامل مؤسسه ، مسئول اداره امور مؤسسه می باشد و در برابر کلیه مراجع نماینده مؤسسه بوده و امور مالی ، معاملاتی ، حقوقی ، اداری و استخدامی و سایر امور مؤسسه را بر طبق این اساسنامه و در قالب تشکیلات و بودجه مصوب اداره خواهد کرد و موارد زیر از جمله وظایف اوست :

1-    اجرای وظایف مربوط به هدف مؤسسه و موضوع مؤسسه با توجه به مفاد این اساسنامه و سایر ضوابط و مقررات مربوطه .

2-    انجام امور اجرایی مربوط به مصوبات هیئت امناء و تصمیمات هیئت مدیره .

3-    انجام کلیه امور اداری و استخدامی و مالی و کنترل و نظارت بر همه امور مؤسسه از جمله عزل و نصب مدیران و سرپرستان و امضاء کلیه نامه ها و مکاتبات و احکام مربوط به کارکنان و چک ها و اسناد و اوراق بهادار .

4-    اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور عملیات مؤسسه به استثنای آنچه که در وظایف هیئت امناء و هیئت مدیره است .

5-    امضاء کلیه قراردادها و تعهدات مؤسسه .

6-    سایر اموری که از طرف هیئت مدیره در چهار چوب ضوابط این اساسنامه به وی محول می شود .

ماده 20- مدیر عامل مؤسسه می تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را با تعیین حدود مسئولیت به اشخاص دیگر تفویض نماید .

ماده 21 – قراردادها و همچنین چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار و صورتحسابهای مالی باید به امضاء مشترک مدیر عامل مؤسسه و مدیر مالی مؤسسه برسد.

تبصره : مدیر مالی مؤسسه از بین اشخاص واجد شرایط با پیشنهاد مدیر عامل مؤسسه و تصویب هیئت مدیره منصوب می گردد.

د: بازرس ( حسابرس ):

ماده 22- بازرس ( حسابرس ) با تصویب هیئت امناء از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت برای یکسال مالی انتخاب می گردد .

تبصره – انتخاب مجدد بازرس ( حسابرس ) بلامانع است و پس از انقضاء مدت تا انتخاب بازرس جدید کماکان وظایف محوله را انجام خواهد داد .

ماده 23 – وظایف بازرس ( حسابرس ) به قرار زیر است :

1-    رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان ( در آمد و هزینه ) سالانه مؤسسه و تهیه گزارش جامع برای هیئت امناء و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره

2-    بازرس ( حسابرس ) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و قرادادهای منعقده و مصوبات   هیئت امناء و هیئت مدیره را دارد.

3-    رسیدگی به دفاتر و مدارک مؤسسه با اطلاع مدیر عامل مؤسسه خواهد بود و مدیر عامل مؤسسه مکلف است کلیه اسناد و مدارک مورد لزوم را در اختیار بازرس بگذارد .

4-    اقدامات بازرس نباید موجب وقفه در امور جاری مؤسسه شود .

5-    بازرس دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قانون تجارت بر عهده وی محول شده است .

ماده 24- هیچکدام از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه نمی توانند به عنوان بازرس ( حسابرس ) انتخاب شوند .

فصل سوم : مسائل مالی و محاسباتی و بودجه مؤسسه :

ماده 25 – سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و تا آخر اسفند ماه همان سال خاتمه        می یابد .

تبصره : شروع اولین سال مالی از تاریخ ثبت مؤسسه خواهد بود.

ماده 26 – بودجه مؤسسه همه ساله تا اول اسفند ماه سال قبل توسط هیئت مدیره تهیه و تنظیم و جهت تصویب نهایی به هیئت امناء تقدیم خواهد شد و هیئت امناء نیز تا پایان اسفند ماه نسبت به بررسی و تصویب بودجه سال بعد تصمیم خواهد گرفت .

ماده 27- بودجه ، برنامه مالی یکساله مؤسسه بوده و باید حاوی پیش بینی کلیه ارقام در آمد و همچنین برآورد کلیه هزینه های مؤسسه در سال بودجه ای مربوطه باشد .

ماده28- منابع تامین مالی مؤسسه بشرح ذیل خواهد بود:

1-    کمکهای بلاعوض ارگانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی .

2-    کمکهای بلاعوض اشخاص خیر و نیکوکار .

3-    در آمد و عایدی حاصل از وقف اموال منقول و غیر منقول توسط واقفین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی

4-    وجوه مربوط به هدایا و عطایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی .

5-    وجوه حاصل از خودیاری و موارد مشابه

6-    در آمدهای حاصله از وجوه و اموال مؤسسه .

7-    اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارائیهایی که بطور اتفاقی یا بموجب مصوبات قانونی به مؤسسه تعلق می گیرد .

8-    در آمدهای حاصل از فروش اموال غیر منقول مؤسسه .

9-    در آمد حاصل از انجام فعالیتهای اقتصادی و خدماتی مؤسسه .

تبصره 1: کمکهای بلاعوض جنسی ، ملکی ، سهام کارخانجات و یا مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و نظائر آنها و کلیه اموال اهدایی به مؤسسه با نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز تقویم و در دفاتر و صورتحسابهای مالی مؤسسه منعکس خواهد شد .

تبصره 2 – کلیه هدایا و عطایای بلاعوض برای اهداکننده  ایجاد حق ننموده و به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3 – ساختمان و وسائل فنی و تجهیزات و ماشین آلات و سایر امکانات که بوسیله اشخاص خیر و نیکوکار به مؤسسه اهدا می شود با موافقت اهدا کننده و تصویب هیئت امناء به نام اهداکننده نامگذاری خواهد شد .

تبصره 4- بمنظور جاودان ماندن نام و عمل خیر اشخاص بنابه تشخیص هیئت امناء نام افراد خیر در لوحه ای که بهمین منظور تهیه می گردد ثبت و یا با ارسال نامه و یا لوح ویژه از آنان قدردانی می گردد .

ماده 29 – در اجرای ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و آئین نامه های مربوطه به آن، مرجع نظارت نهایی بر در آمد و هزینه مؤسسه ، وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.

ماده30- کلیه وجوهی که بایستی در جهت هدف مؤسسه ( کمک به طرحهای انتقال آب به استان و شهرستانهای تابعه و توسعه منابع آب استان یزد) هزینه شود منحصراً به حسابی که برای این منظور توسط هیئت امناء افتتاح می شود واریز می گردد برداشت از این حساب پس از تصویب هیئت امناء ( به اتفاق آراء ) و با امضاء ثابت استاندار و یکی از اعضاء دیگر هیئت امناء امکان پذیر خواهد بود .

ماده 31- کلیه اموال و دارائیها و عواید حاصل از اجاره و یا فروش آن و همچنین حقوق مالی و متعلقات مؤسسه بترتیب مقرر در این اساسنامه اداره و سایر عواید سالیانه ( مازاد در آمد بر هزینه ) مؤسسه به هیچ وجه قابل تقسیم بین اشخاص و سازمانها نبوده و صرفاً جهت تامین منابع مالی برای رسیدن به هدف مؤسسه به حسابهای مربوطه واریز خواهد شد.

ماده 32 – هیئت مدیره موظف است حسابهای نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه و پس از تأیید ، نسخه ای از کلیه حسابها و گزارشات تنظیمی را جهت اظهار نظر برای بازرس ( حسابرس ) ارسال دارد . صورتحسابها و گزارشات مذکور زمانی قابل طرح در هیئت امناء خواهد بود که حاوی اظهار نظر بازرس ( حسابرس ) باشد .

تبصره 1- تصویب ترازنامه و حساب در آمد – هزینه و همچنین گزارش عملیات سالیانه مؤسسه توسط هیئت امناء بمنزله مفاصا حساب هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه برای دوره مالی مربوط خواهد بود .

تبصره 2- در موارد استثنایی که بازرس (حسابرس ) جهت اظهار نظر و یا هیئت امناء جهت تصویب صورتحسابها و گزارش عملیات مؤسسه نیاز به زمان بیشتر از موعد مقرر فوق داشته باشند مدت مذکور حداکثر تا آخر شهریور ماه سال مربوطه قابل تمدید خواهد بود .

ماده 33- کلیه امور مالی و محاسباتی مؤسسه زیر نظر مدیر امور مالی مؤسسه با رعایت مفاد این اساسنامه و کلیه ضوابط و مقررات و آئین نامه های مربوطه اداره خواهد شد .

تبصره: مدیر امور مالی مؤسسه در رابطه با حسن جریان امور مالی و محاسباتی مؤسسه مسئولیت مستقیم دارد .

ماده 34- ترازنامه و حساب در آمد – هزینه و صورت دارائیها و بدهی ها و سایر صورتحسابهای مربوط به عملکرد مؤسسه باید حداقل سی روز قبل از انعقاد جلسه هیئت امناء پس از تائید هیئت مدیره توسط مدیر عامل مؤسسه به بازرس (حسابرس ) داده شود تا پس از رسیدگی حسابرس حداقل ده روز قبل از تاریخ برگزاری جلسات هیئت امناء به هیئت مذکور ارائه گردد .

فصل چهارم – انحلال مؤسسه

ماده 35- چنانچه به هر دلیل ادامه کار مؤسسه میسر نباشد و یا مؤسسه فاقد هرگونه صرفه و صلاح و توجیه اقتصادی باشد پس از تصویب هیئت امناء مؤسسه منحل اعلام می گردد و هیئت تصفیه همزمان با رای انحلال از طرف هیئت امناء تعیین می شود کلیه وجوه ، اموال و دارائیهای موجود بعد از انحلال ، زیر نظر ولی فقیه جهت تامین هدف مؤسسه بمصرف خواهد رسید .

ماده 36 – اعضای هیئت امناء هیئت مدیره و مدیر عامل مؤسسه حق برداشت و یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و تا زمانیکه مسئولیتهای مزبور را بر عهده دارند خود و یا وابستگان درجه یک آنان به هیچوجه نباید مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه بنماید .

ماده 37- مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده یا مسکوت مانده است ، مطابق مقررات مربوط به قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدی آن عمل خواهد شد .

ماده 38 – هرگونه تغییر در این اساسنامه توسط هیئت امناء ( با تفاق آراء ) و در چارچوب قوانین و مقررات کشور امکان پذیر خواهد بود .

ماده 39- این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 39 ماده و 17 تبصره می باشد که بر اساس آخرین تصمیمات در جلسات هیئت امناء مورخه 7/5/82 و 17/1/87 و 5/12/89 و 21/1/90 و 1/12/90 و 10/2/92که به ثبت رسیده ، تنظیم گردیده است .