ثبت درخواست متقاضیان فروش زمین
: نام
: نام خانوادگی
: کدملی
: شماره موبایل
: محدوده قطعه
: شماره قطعه
تومان : مبلغ پیشنهادی
: توضیحات