شرایط و مقررات فروش

مورد معامله(مبیع ) :

مبیع عبارتست از يك قطعه زمين بشماره ................ و به مساحت تقریبی .................................. متر مربع از اراضی ابتیاعی از سازمان مسکن و شهرسازی استان که بر اساس قرارداد واگذاری شماره 320/ق مورخ 20/11/1388به فروشنده واگذار شده است طبق کروکی پیوست واقع در محور یزد-تفت ، با کاربری مصوب و مطابق با طرح تهیه شده که طبق صورتجلسه مورخه 2/5/91 به تأیید شورایعالی شهرسازی و معماری کشور رسیده و طی شماره 91/300/31659 مورخ 21/5/91 ابلاغ گردیده است و در طرح تحت عنوان مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی کوثر نامیده شده و خریدار علاوه بر رویت محل وقوع مبیع در طبیعت، از کم و کیف و شرایط و ضوابط حاکم بر طرح از طریق روُیت کروکی و نقشه های ترسیمی کاملاً آگاهی یافته و با علم و آگاهی و در کمال صحت و با آزادی کامل نسبت به انعقاد این قرارداد مبادرت نموده است.

تبصره : یک نسخه از کروکی محل وقوع ملک که در آن دقیقاً ملک مورد معامله معین گردیده و علامت خورده است و به امضاء خریدار رسیده است ، به قرارداد حاضر پیوست گردید که جزء لاینفک این قرارداد بشمار می آید .

شرایط و تعهدات :

4-4- فروشنده پس از انجام آماده سازی اولیه که شامل ایجاد کلیه معابر و راه دسترسی می باشد و حداکثر تا ده ماه پس از انعقاد این قرارداد ، چنانچه خریدار کلیه تعهدات خود را تا آن زمان به انجام رسانده باشد مبیع را همراه پروانه ساختمانی مورد تعهد مؤسسه که در دستور العمل مربوطه خواهد آمد تحویل خریدار خواهد داد .

تبصره : آماده سازی نهائی شامل اجرای کامل معابر ( زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت ) و اجرای شبکه آب ( به تفکیک آب شرب و بهداشت، آبیاری فضای سبز ) و شبکه برق حداکثر بمدت 30 ماه از تاریخ قرارداد خواهد بود.

4-5- خریدار مکلف و متعهد است رعایت ضوابط مجموعه را بنماید و کلیه اقدامات عمرانی و حقوقی وی باید منطبق با ضوابط و دستورالعملهای مربوطه خصوصاً مواردی که از طرف فروشنده اعلام می گردد، باشد.

4-8- مسئولیت هر گونه ادعاهای احتمالی در خصوص مالکیت ملک موضوع قرارداد بعهده فروشنده می باشد .

4-9- فروشنده متعهد ميگردد پس از دريافت تمامی ثمن معامله و تائید اقدام خریدار در ساخت و ساز مبیع مطابق دستورالعملی که فروشنده ارائه داده است و همچنین پس از آماده شدن اسناد تفکیکی نسبت به انتقال رسمي ملك مذكور به خريدار اقدام نمايد کلیه هزينه هاي انتقال سند اعم از ماليات و عوارض شهرداري و حق الثبت و حق التحرير دفترخانه به عهده خريدار ميباشد. بديهي است هر گونه هزينه احتمالی و غیر قابل پیش بینی ديگر نيز به هر حيث بعهده خريدار بوده و فروشنده هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.

4-10- هزينه هاي آماده سازی اعم از اجرای معابر، اجرای شبکه آب (به تفکیک آب شرب و بهداشت ، آبیاری فضای سبز) و اجرای شبکه برق و هزینه های شهرداری از بابت تفکیک و خدمات و همچنین هزینه های پروانه ساختمان مورد تعهد مؤسسه که در دستورالعمل مربوطه خواهد آمد به عهده فروشنده می باشد و هزینه های دیگر که در این قرارداد و دستورالعمل های مربوطه پیش بینی نشده است نظیر کلیه انشعابات و غیره به عهده خریدار بوده و خریدار ضمن پذیرش این موضوع حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نمود .